Zapisz się do newslettera i odbierz rabat -10% na pierwsze zakupy Sprawdź szczegóły

REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ "140 powodów by zajrzeć do Pigmentu"
(5 - 11 grudnia 2022 r.)

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO REGULAMINU SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ "140 powodów by zajrzeć do Pigmentu"

_______________________________________________________________________

REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ "Ho ho hojne święta"
(29 listopada - 5 grudnia 2022 r.)

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO REGULAMINU SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ "Ho ho hojne święta"

_______________________________________________________________________

REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ "Prezent od Mokosh"
(11-13 listopada 2022 r.)

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO REGULAMINU SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ "Prezent od Mokosh"

_______________________________________________________________________

REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ "Prezent od Nature Queen"
(10-13 listopada 2022 r.)

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO REGULAMINU SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ "Prezent od Nature Queen"

_______________________________________________________________________

REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ "Klocki od Health Labs Care"
(14-20 listopada 2022 r.)

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO REGULAMINU SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ "Klocki od Health Labs Care"

_______________________________________________________________________

REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ "Prezent od Health Labs Care"
(14-20 listopada 2022 r.)

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO REGULAMINU SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ "Prezent od Health Labs Care"

_______________________________________________________________________

§1. DEFINICJE

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1.       Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2.       Konsument - za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3.       Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4.       Regulamin – niniejszy dokument zawierający Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego pn.: „Drogeria Pigment”;
 5.       Sklep internetowy (Sklep)  – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.drogeriapigment.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6.       Towar –rzeczy (produkty) prezentowane i oferowane w Sklepie internetowym;
 7.       Drogeria Pigment – Sklep prowadzony przez firmę: PIGMENT S.C. TOMASZ MARZEC, JOLANTA STELMACH, ul. Erazma Jerzmanowskiego 14/45, 30-836 Kraków, posiadającą numer NIP: 6793091608 REGON: 122828345.
 8.       Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Drogeria Pigment s.c.
  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 9.    Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);
 10.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 11.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 1. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną, dla której zawarcie Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych związane jest bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
  o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.       Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.drogeriapigment.pl.
 2.       Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3.       Sklep internetowy, działający pod adresem: www.drogeriapigment.pl, prowadzony jest przez firmę: PIGMENT S.C. TOMASZ MARZEC, JOLANTA STELMACH, ul. Erazma Jerzmanowskiego 14/45, 30-836 Kraków, posiadającą numer NIP: 6793091608 REGON: 122828345, dane kontaktowe: telefon: 12 345 12 75, adres e-mail: [email protected]
 4.       Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)           zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

b)           warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych
w ramach Sklepu internetowego;

c)           warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

d)           zasady zawierania Umów sprzedaży przez Klientów, w tym Konsumentów
z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

 1.       Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)           przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. pikseli;

b)           minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.

 1.       W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu, a także posiadać własny adres poczty elektronicznej.
 2.       Sklep zastrzega, że korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z obsługą Sklepu, może być związane z obowiązkiem poniesienia przez Klienta kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sklep, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient według własnego wyboru i na własne ryzyko.
 3.       Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Drogeria Pigment s.c. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego wyłącznie do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4.       Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.drogeriapigment.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5.    Informacje o Towarach podane w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6.    Zdjęcia oferowanych przez Sklep Towarów mogą różnić się od ich rzeczywistego wyglądu
  z uwagi na  różne parametry wyświetlania obrazów w zależności od urządzenia końcowego lub okresowej zmiany opakowań przez producentów (w zależności od partii produkcyjnej Towaru).
 7.    Sklep udostępnia następujące formy komunikacji online z Klientem w celu szybkiego i efektywnego kontaktu:

a)      za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez adres e-mail: [email protected]

b)     za pośrednictwem telefonu: 12 345 12 75

c)      za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Sklepu,

d)     za pośrednictwem komunikatora udostępnionego na stronie internetowej Sklepu, obsługiwanego przez obsługę sklepu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


§3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1.    Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest przystąpienie do zakupu w serwisie przez Klienta. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe jako Klient zarejestrowany lub jako Klient niezarejestrowany.

 1.     Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego przez Sklep internetowy.
 2.     Warunkiem dokonania zakupu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 3.     Drogeria Pigment s.c. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a)   podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)   dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,

c)   dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Drogeria Pigment s.c. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Drogeria Pigment s.c.

5.    Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Drogeria Pigment s.c.

 1.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Klientów za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 2.     Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)       niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste
i inne prawa osób trzecich,

b)       korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń,

c)       niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)       korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Drogerii Pigment s.c.,

e)       korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1.        Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Drogeria Pigment s.c. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w dokumencie pn.: Polityka prywatności opublikowanej na stronach Sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy z Klientem.

 

 

§4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1.        W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.drogeriapigment.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej Sklepu.
 2.        Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3.        W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu.
 4.        Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu Zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) szacowanego czasu dostawy.

 1.     W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 2.     Momentem zawarcia umowy jest otrzymanie przez Klienta potwierdzenia przyjęcia prawidłowo złożonego Zamówienia przez Sklep w formie wiadomości e-mail.
 3.     Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi wyłącznie oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 4.     Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje ze strony Sklepu wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 5.      Sklep zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży Towarów w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że Klient nabywa ten Towar w celu dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 6.     Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Prawem właściwym dla zawartych ze Sklepem umów jest prawo polskie.
 7.     Zamówienie zostanie anulowane w przypadku nieuiszczenia zapłaty przez Klienta za złożone Zamówienie w terminie 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia Zamówienia przez Sklep, o którym mowa w §4 ust. 6 Regulaminu.
 8.     Sklep nie ma możliwości wystawienia faktury VAT w przypadku, gdy Klient nie poda właściwego numeru NIP do faktury na etapie składania Zamówienia. W celu otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć dostępną na formularzu Zamówienia opcję.  
 9.     Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczenia ilości zamawianych Towarów tego samego rodzaju w jednym Zamówieniu. Ograniczenie zostanie wskazane w opisie Towaru.

 

§5. DOSTAWA TOWARÓW

 1.   Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz wybranych krajów UE i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2.   Dostawa zamówionych Towarów odbywa się: przesyłką kurierską, poprzez dostawę do punktu Paczkomatu INPOST, poprzez dostawę do punktów odbioru Pocztex lub w formie odbioru osobistego z jednego z punktów w Krakowie (sklepy stacjonarne: ul. Długa 76, ul. E. Jerzmanowskiego 14/45, ul. Karmelicka 47).
 3.   Koszty dostawy Towarów zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia oraz dostępne są w zakładce Sklepu pn.: warunki dostawy.
 4.   Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia opłacenia przez Zamówienia przez Klienta, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku przesyłki z zamówionymi Towarami wysyłanej za pobraniem, termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych, licząc od daty złożenia Zamówienia przez Klienta. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło zaksięgowanie wpływu płatności na rachunku bankowym Sklepu. Termin określony w Zamówieniu jest podany jedynie orientacyjnie i może ulec zmianie w szczególności z przyczyn niezależnych od Sklepu. Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu opóźnienia w dostawie.
 5.   Odbiór osobisty Zamówienia możliwy jest w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Klienta powiadomienia (w formie e-mail lub SMS) o gotowości Zamówienia do odbioru z uprzednio wybranego punktu. Zamówienie może być odebrane przez Klienta w godzinach otwarcia danego punktu (sklepu stacjonarnego). Jeśli Zamówienie nie zostanie odebrane
  z wyżej wyznaczonym terminie zostanie ono anulowane, a środki pieniężne zostaną zwrócone zgodnie ze sposobem, za pomocą którego Zamówienie zostało opłacone.
 6.   W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki z zamówionymi Towarami wysyłanej za pobraniem nastąpi dwukrotna próba nawiązania kontaktu z Zamawiającym przez pracownika sklepu w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Ponowna wysyłka Towarów może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym opłaceniu zamówienia za pośrednictwem przelewu bankowego. Jeśli podejmowane próby nie zakończą się nawiązaniem kontaktu z Klientem zamówienie zostanie anulowane.
 7.   Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
 8.   Sklep nie wykonuje dostawy do Wielkiej Brytanii oraz do Irlandii Północnej.

 

 1.   Dostawa Towarów w opcji „Dostawa jeszcze dziś” dostępna jest na terenie administracyjnym następujących miejscowości: Kraków, Warszawa, Pruszków, Piaseczno, Ząbki, Łomianki, Poznań, Lublin, Łódź, Wrocław, Częstochowa, Bytom, Toruń, Katowice, Chorzów, Czeladź, Będzin, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mysłowice, Sosnowiec. Weryfikacja możliwości skorzystania z opcji „Dostawa jeszcze dziś” odbywa się po podaniu przez Klienta kodu pocztowego miejscowości dostawy. Jeśli opcja „Dostawa na dziś” jest dostępna to wówczas taka opcja wyboru sposobu dostawy wyświetla się Klientowi podczas składania Zamówienia.

10.Opcja „Dostawa jeszcze dziś” może zostać okresowo zawieszona przez Sklep lub całkowicie wyłączona.

11.Koszty dostawy w opcji „Dostawa jeszcze dziś” zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia oraz dostępne są w zakładce Sklepu pn.: warunki dostawy.

12.Dostawa Towarów w opcji „Dostawa jeszcze dziś” na terenie Krakowa jest realizowana tego samego dnia roboczego w godzinach 18.00 – 20.00, pod warunkiem opłacenia Zamówienia do godziny 15.00 tego dnia. Natomiast opłacenie Zamówienia po godzinie 15.00 powoduje, że dostawa w opcji „Dostawa jeszcze dziś” następuje w kolejnym dniu roboczym w godzinach 14.00 – 17.00.

 1.    Dostawa Towarów w opcji „Dostawa jeszcze dziś” na terenie innych miejscowości aniżeli miasto Kraków jest realizowana tego samego dnia roboczego pod warunkiem opłacenia Zamówienia do godziny 10.30 tego dnia, a w przypadku opłacenia Zamówienia po godzinie 10.30 dostawa w opcji „Dostawa jeszcze dziś” następuje w kolejnym dniu roboczym.
 2.    Dostawa Towarów w opcji „Dostawa jeszcze dziś” następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej lub pocztowej wybranej przez Sklep.
 3.    Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych adresowych do celów realizacji dostawy przez wybraną firmę pocztową lub kurierską zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych przyjętymi przez tę firmę.

 

§6. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1.   Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny Towarów nie uwzględniają kosztów dostawy.

2. Klient ma możliwość zapłaty ceny za zakupione Towary w następujący sposób:

a) przelewem na numer konta bankowego: 11 1050 1445 1000 0092 5459 6217

b) płatnością elektroniczną w systemie PayU

c) zapłata kartą płatniczą w systemie PayU

d) przy odbiorze zamówionych Towarów - dotyczy przesyłek nadanych za pobraniem.

3. Klient może skorzystać z aktualnych ofert promocyjnych, bądź karty rabatowej, jednakże z zastrzeżeniem, iż obowiązujące w Sklepie promocje nie łączą się.

 1.   Sklep zastrzega, iż niektóre Towary mogą zostać wyłączone z  akcji promocyjnych lub rabatowych, o ile regulamin promocji lub rabatu nie stanowi inaczej.
 2.   Sklep zastrzega możliwość indywidualnego dostosowania ceny Towaru do Klienta w przypadku organizowania akcji promocyjnych dla Klientów korzystających z opcji newsletter’a.

7. Sklep zastrzega możliwość plasowania Towarów przezco rozumie się przyznawanie określonej widoczności Towarom lub wagi nadawanej wynikom wyszukiwania. W ramach funkcji wyszukiwania internetowego – w przypadku plasowania Towarów Drogeria Pigment wskazuje kryteria porządkowania Towarów oraz umożliwia zmianę tych kryteriów stosownie do wskazanych w wyszukiwaniu opcji.

 

§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1.       Postanowienia Regulaminu dotyczące prawa Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży mają zastosowanie również do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
 2.       Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Towaru zawieranej w ramach Sklepu internetowego w terminie 14 dni, bez konieczności podania przyczyny oraz bez obowiązku ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
 3.       Termin 14 – dniowy do odstąpienia od umowy rozpoczyna swój bieg od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 4.       Do zachowania terminu, o którym mowa w §7 ust. 2 powyżej, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem na adres Sklepu internetowego: Pigment s.c. Tomasz Marzec, Jolanta Stelmach, ul. Erazma Jerzmanowskiego 14/45, 30-836 Kraków lub na adres e-mail: [email protected]
 5.       W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą.
 6.       Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży proponowanego przez Sklep lub z innego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży według swojego wyboru.
 7.       Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, na adres Sklepu internetowego: Pigment s.c. Tomasz Marzec, Jolanta Stelmach, ul. Erazma Jerzmanowskiego 14/45, 30-836 Kraków.
 8.       Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru, chyba że skorzysta z opcji darmowego zwrotu Towaru za pośrednictwem usługi Paczkomatu lub strony internetowej: szybkiezwroty.pl obowiązujących na terenie Polski.  
 9.       Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10.    Sklep ma obowiązek niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić na rzecz Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim posłużył się Konsument podczas zakupu Towarów, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11.    Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania na prawidłowy adres Sklepu.
 12.    Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów Sprzedaży:
 13.       której przedmiotem jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 14.       której przedmiotem jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 15.       której przedmiotem są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 16.    Sklep udostępnia Konsumentowi pouczenia o przysługującym mu prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży w formie elektronicznej w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia przez Sklep. Pouczenia stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 17.    Sklep jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Potwierdzenie następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1.       Postanowienia Regulaminu dotyczące odpowiedzialności Sklepu za zgodność Towaru z Umową Sprzedaży mają zastosowanie również do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
 2.       Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom Towarów zgodnych z Umową Sprzedaży.
 3.       Sklep jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży.
 4.       Sklep jest odpowiedzialny za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w terminie dwóch lat od chwili dostarczenia, chyba że termin przydatności Towaru do użycia jest dłuższy.
 5.       Sklep nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z Umową określonego w §8 ust.4 powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 6.       Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sklep może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sklep może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 7.       Sklep dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został on poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył.
 8.       Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty odbioru Towaru ponosi Sklep. Sposoby udostępnienia Towaru do odbioru przez Sklep określone są na stronie Sklepu internetowego w zakładce Zwroty i reklamacje.
 9.       Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a)      Sklep odmówił lub nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową,

b)     brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sklep próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

c)      brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany

d)     z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1.    Sklep zwróci Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 2.    W razie odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić Towar do Sklepu na jego koszt.
 3.    Sklep zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. Sklep dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4.    Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z Umową należy składać na piśmie na adres Sklepu: Pigment s.c. Tomasz Marzec, Jolanta Stelmach, ul. Erazma Jerzmanowskiego 14/45, 30-836 Kraków albo za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] 
 5.    Sklep zaleca, aby reklamacja zawierała informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Konsumenta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Konsumenta oraz Towar, tj. numer Zamówienia, datę zakupu, imię i nazwisko Konsumenta, adres poczty elektronicznej Konsumenta.
 6.    Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, a gdyby to nie było możliwe, Sklep poinformuje w tym okresie Konsumenta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Odpowiedź Sklepu w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres e-mail.
 7.    Drogeria Pigment s.c. nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

§9. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1.       Drogeria Pigment s.c.  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2.       Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Drogerie Pigment s.c. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3.       Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Gromadzka 46A, 30-719 Kraków, mailowo pod adres [email protected] lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4.       W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu
 5.       Drogeria Pigment s.c. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w sprawie funkcjonowania Sklepu w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§10. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

 1.       Regulamin programu lojalnościowego w Sklepie internetowym dostępny jest >>TUTAJ<<
 2.       Regulamin programu lojalnościowego w sklepach stacjonarnych dostępny jest >>TUTAJ<<

 

§11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1.       Postanowienia niniejszego działu Regulaminu (§11) dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami ani Przedsiębiorcami na prawach Konsumentów.
 2.       Sklep ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta żadnych roszczeń w stosunku do Sklepu.
 3.       W wypadku Klientów nie będących Konsumentami ani Przedsiębiorcami na prawach Konsumentów, Sklep ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4.       Z chwilą wydania Towaru przez Sklep przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sklep w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5.       W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6.       Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zostaje wyłączona.
 7.       W wypadku Klientów nie będących Konsumentami ani Przedsiębiorcami na prawach Konsumentów Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
 8.       Odpowiedzialność Sklepu w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem ani Przedsiębiorą na prawach Konsumenta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sklep ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
 9.       Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej Towarów, w szczególności sprzedaży Towarów w celu dalszej odsprzedaży. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Towar zakupiony przez Klienta nabywany jest w celu dalszej odsprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10.    Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczenia ilości zamawianych Towarów tego samego rodzaju na przestrzeni 30 dni kalendarzowych.

 

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep umożliwia dostęp do opinii dotyczących Towarów wystawionych przez Klientów na stronie internetowej zarówno pozytywnych jak i negatywnych. Sklep jest zobowiązany sprawdzać, czy publikowane opinie pochodzą od Klientów, którzy używali danego Towaru lub go nabyli. Weryfikacja pochodzenia opinii polega na tym, że opinię o Towarach może wystawić wyłącznie Klient Sklepu Internetowego, który zakupił Towar.  Przed publikacją opinii, Sklep sprawdza, czy dany Klient faktycznie zakupił Towar, którego dotyczy opinia.
 2. Opinie pochodzące od Klientów, które nie spełnią wymogów podczas weryfikacji, nie będą udostępniane na stronie Sklepu.
 3. Sklep dokonuje również weryfikacji, czy opinia wystawiona przez Klienta jest sponsorowana i ewentualnie odznaczy tę okoliczność przy publikowaniu opinii.
 4. Sklep ma prawo do odmowy publikacji opinii zawierającej treści uznawane za obraźliwe lub wulgarne lub w inny sposób naruszające zasady współżycia społecznego.
 1.       Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2.       Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 3.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4.    Procedury i informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych znajdują się Polityce prywatności.
 1. Spór pomiędzy Konsumentem (oraz Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta) a Sklepem wynikający z zawartej Umowy Sprzedaży może zostać rozwiązany polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Przepisy prawa określają zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulaminach stosowanych przez podmioty uprawnione. Konsument może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
 3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR. Platforma ODR zapewnia kompleksową obsługę dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 1. Sklep jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadku gdy:

a)      nastąpi zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep,

b)     wystąpi konieczność dostosowania działalności Sklepu do orzeczeń lub wytycznych wynikających m.in. z decyzji właściwego organu administracji publicznej lub sądu,

c)      wystąpi zmiana sposobu świadczenia usług elektronicznych przez Sklep wynikająca z przyczyn technicznych lub technologicznych,

d)     wystąpi zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sklep usług świadczonych drogą elektroniczną np. poprzez wprowadzenie nowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Klientowi;

e)      dojdzie do połączenia, podziału albo przekształcenia Sklepu lub zmiany innych danych identyfikacyjnych Sklep określonych w Regulaminie.

 1. Sklep poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. W przypadku Klientów, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep opublikuje tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.
 4. Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2023r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAŁĄCZNIK 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat (poczta tradycyjna):

Pigment s.c. Tomasz Marzec, Jolanta Stelmach,

ul. Erazma Jerzmanowskiego 14/45,

30-836 Kraków

albo za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] 

 

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

 Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

 Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

 Adres konsumenta(-ów)

 

 Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-

 Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. Natomiast w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach prawo do odstąpienia przysługuje od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na poniższe dane kontaktowe:

Pigment s.c. Tomasz Marzec, Jolanta Stelmach,

ul. Erazma Jerzmanowskiego 14/45,

30-836 Kraków

e-mail: [email protected] 

 

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na dane adresowe: Pigment s.c. Tomasz Marzec, Jolanta Stelmach, ul. Erazma Jerzmanowskiego 14/45, 30-836 Kraków

 

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.