Wyprzedaże do -60% na wybrane produkty! Zobacz ofertę

REGULAMIN PROMOCJI "Letnie Wyprzedaże"

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO REGULAMINU PROMOCJI "LETNIE WYPRZEDAŻE" 

_______________________________________________________________________

REGULAMIN PROMOCJI "Prezent od Shy Deer"

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO REGULAMINU PROMOCJI "PREZENT OD SHY DEER" 

_______________________________________________________________________

REGULAMIN PROMOCJI "Prezent od Nacomi"

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO REGULAMINU PROMOCJI "PREZENT OD NACOMI" 

_______________________________________________________________________

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.drogeriapigment.pl


I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Drogeria Pigment;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.drogeriapigment.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Drogeria Pigment s.c. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.drogeriapigment.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.drogeriapigment.pl, prowadzony jest przez PIGMENT S.C. TOMASZ MARZEC, JOLANTA STELMACH, ul. Erazma Jerzmanowskiego 14/45, 30-836 Kraków

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. pikseli.

b) minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Drogeria Pigment S.C. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.drogeriapigment.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10. Zdjęcia oferowanych Towarów mogą odbiegać od rzeczywistości (różne parametry wyświetlania obrazów w zależności od urządzenia końcowego lub czasowa zmiana opakowań przez producentów w zależności od partii produkcyjnej Towaru).

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. DROGERIA PIGMENT S.C. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Drogeria Pigment S.C. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Drogeria Pigment S.C.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Drogeria Pigment S.C.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla DROGERIA PIGMENT S.C,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest DROGERIA PIGMENT S.C. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza DROGERIA PIGMENT S.C. ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.”

 

 

IV a. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

4 a.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.drogeriapigment.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4 a.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4 a.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4 a.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) szacowanego czasu dostawy,

4 a.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4 a.6. Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest otrzymanie przez kupującego potwierdzenia przyjęcia prawidłowo złożonego zamówienia przez Drogeria Pigment S.C.

4 a.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Drogeria Pigment S.C. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4 a.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4 a.9. Drogeria Pigment S.C. zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży towarów w przypadku, gdy kupujący nabywa ten towar w celu dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

4 a.10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4 a.11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4 a.12. W przypadku nieuiszczenia opłaty za złożone zamówienie w przeciągu 5 dni roboczych, zostanie ono anulowane.

4 a.12. W przypadku, kiedy Klient nie poda numeru NIP do faktury na etapie składania zamówienia, nie będzie możliwości korekty dokumentu.

4 a.13. DROGERIA PIGMENT S.C. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczenia ilości zamawianych Towarów tego samego rodzaju w jednym Zamówieniu.

V. DOSTAWA

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz wybranych krajów UE i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, poprzez dostawę do Paczkomatu INPOST, lub w formie odbioru osobistego z jednego z punktów w Krakowie (Długa 76, E. Jerzmanowskiego 14/45, Karmelicka 47). Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia oraz dostępne są w zakładce warunki dostawy.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Termin określony w zamówieniu jest jedynie orientacyjny i może ulec zmianie w szczególności z przyczyn niezależnych od DROGERII PIGMENT S.C. Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu opóźnienia w dostawie.

5.4. Odbiór osobisty zamówienia możliwy jest przez 7 dni roboczych od momentu otrzymania powiadomienia (mail, SMS) o gotowości zamówienia do odbioru z uprzednio wybranego punktu. Jeśli zamówienie nie zostanie odebrane z wyżej wyznaczonym terminie będzie ono podlegać anulacji (środki zostaną zwrócone zgodnie ze sposobem, w który zamówienie zostało opłacone).

5.5. W przypadku nie odebrania przez Klienta przesyłki z zmówionymi Towarami wysyłanej za pobraniem nastąpi dwukrotna próba nawiązania kontaktu z Zamawiającym przez pracownika sklepu w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Ponowna wysyłka Towarów może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym opłaceniu zamówienia za pośrednictwem przelewu tradycyjnego. Jeśli podejmowane próby nie zakończą się nawiązaniem kontaktu zamówienie zostanie anulowane.

5.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu drogeriapigment.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

5.7. Od dnia 01.01.2021 całkowicie wyłączamy dostawę przesyłek do Wielkiej Brytanii.

V a. DOSTAWA NA TERENIE KRAKOWA

5 a.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru administracyjnego Miasta Krakowa i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5 a.2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest przez X-press Couriers Sp. z o.o. zarejestrowana w rejestrze handlowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000049299, Numer NIP: 118-14-58-699, REGON: 014995644. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia oraz dostępne są w zakładce warunki dostawy.

5 a.3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych adresowych do celów realizacji dostawy na terenie Krakowa. Operatorem Państwa danych jest X-press Couriers Sp. z o.o. zarejestrowana w rejestrze handlowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000049299, Numer NIP: 118-14-58-699, REGON: 014995644 z siedzibą ul. Mineralna 15A, 02-274 Warszawa.

5 a.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Termin określony w zamówieniu jest jedynie orientacyjny i może ulec zmianie w szczególności z przyczyn niezależnych od DROGERII PIGMENT S.C. Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu opóźnienia w dostawie.

5 a.4. Dostawa Towarów realizowana jest w dniach poniedziałek - piątek do godziny 22.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamówienie zostanie dostarczone w 24h od momentu zaksięgowania płatności.

5 a.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu drogeriapigment.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5 a.6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego: 11 1050 1445 1000 0092 5459 6217

b) płatnością w systemie PayU

c) zapłata kartą płatniczą w systemie PayU

d) przy odbiorze zamówionych Towarów - dotyczy wyłącznie przesyłki kurierskiej InPost - za pobraniem.

6.3. Klient może skorzystać z aktualnych ofert promocyjnych, bądź karty rabatowej, natomiast obowiązujące w sklepie promocje nie łączą się.

6.4. Produkty marki Hairy Tale Cosmetics oraz The Ordinary, a także nowości Resibo i seria Iossi PRO są wyłączone ze wszelkich akcji promocyjnych i rabatowych. 

 

 

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat DROGERIA PIGMENT S.C., ul. Gromadzka 46A, 30-719 Kraków

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

Do formularza należy dołączyć dowód zakupu.

(*) Niepotrzebne skreślić.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.

Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Koszty odesłania towaru ponosi kupujący.

 

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

8.1. DROGERIA PIGMENT S.C.jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [email protected] DROGERIA PIGMENT S.C. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. DROGERIA PIGMENT S.C. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez DROGERIĘ PIGMENT S.C.. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.5 Reklamacje ilościowo – jakościowe będą uwzględniane po przedstawieniu protokołu sporządzonego w obecności kuriera.

 

 

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

9.1. DROGERIA PIGMENT S.C. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić DROGERIA PIGMENT S.C. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Gromadzka 46A, 30-719 Kraków, mailowo pod adres [email protected] lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. DROGERIA PIGMENT S.C. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

10.1. Program lojalnościowy ma na celu przyznawanie korzyści jego Uczestnikom w zależności od wykonywanych aktywności.

10.2. Uczestnik może brać udział w programie lojalnościowym w:

a) sklepach stacjonarnych Drogerii Pigment

b) sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.drogeriapigment.pl

10.3. Program lojalnościowy prowadzony za pośrednictwem sklepów stacjonarnych nie łączy się z programem lojalnościowym prowadzonym za pośrednictwem sklepu internetowego.

10.4. Uczestnik może brać udział w obu formach programu lojalnościowego w tym samym czasie.

10.5. Program lojalnościowy prowadzony za pośrednictwem sklepów stacjonarnych umożliwia Uczestnikowi uzyskanie rabatu w wysokości 20% na cały asortyment Drogerii Pigment z wyłączeniem produktów, które w momencie realizowania rabatu są objęte inną promocją.

10.6. Program lojalnościowy umożliwia Uczestnikowi uzyskanie rabatu w wysokości 20% na cały asortyment Drogerii Pigment z wyłączeniem produktów marki Hairy Tale Cosmetics oraz The Ordinary, a także nowości Resibo oraz serii Iossi PRO oraz tych produktów, które w momencie realizowania rabatu są objęte inną promocją.

10.7. Warunki skorzystania z rabatu w sklepie stacjonarnym:

a) Należy okazać kartę programu lojalnościowego, na której Uczestnik uzbierał cztery pieczątki lub kilka kart, na których łączna suma pieczątek wynosi cztery.

b) Pieczątki są przybijane za każde 40 zł, które Uczestnik wydał na zakupy w sklepie stacjonarnym Drogerii Pigment.

c) Pieczątki nie są przybijane za zakupy, w czasie których Uczestnik realizował rabat przysługujący z programu lojalnościowego.

d) Rabat przysługujący z programu lojalnościowego nie może być zrealizowany do tego samego paragony, z którego uczestnik uzyskał pieczątki.

e) Po zrealizowaniu rabatu pracownik Drogerii Pigment zatrzymuje wykorzystane karty programu lojalnościowego.

10.8. Warunki skorzystania z rabatu w sklepie internetowym:

a) Należy użyć kodu rabatowego, który Uczestnik otrzyma za pośrednictwem wiadomości e-mail.

b) Wiadomości e-mail zwierające kod rabatowy są wysyłane do Uczestników, którzy dokonali zakupów w sklepie internetowym na łączną kwotę 160 zł, ale nie częściej niż raz na 30 dni.

c) W celu otrzymania wiadomości e-mail zawierającej  kod rabatowy, Uczestnik musi wyrazić zgodę na komunikację marketingową ze strony Drogerii Pigment.

d) Uczestnik może skorzystać z każdego kodu rabatowego tylko jeden raz i wyłącznie w okresie jego ważności.

10.9. Drogeria Pigment zastrzega sobie prawo do wstrzymania programu lojalnościowego.

XI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

11.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

11.2. DROGERII PIGMENT S.C. przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

11.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami DROGERIA PIGMENT S.C. ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

11.4. Z chwilą wydania przez DROGERIĘ PIGMENT S.C. Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

11.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

11.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność DROGERII PIGMENT S.C z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

11.7. W wypadku Klientów nie będących konsumentami DROGERIA PIGMENT S.C. może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

11.8. Odpowiedzialność DROGERII PIGMENT S.C. w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. DROGERIA PIGMENT S.C. ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

11.9. DROGERIA PIGMENT S.C. nie prowadzi sprzedaży hurtowej Towarów, w szczególności sprzedaży Towarów w celu dalszej odsprzedaży. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Towar zakupiony przez Klient nie będącego konsumentem nabywany jest w celu dalszej odsprzedaży DROGERIA PIGMENT S.C. zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży.

11.10. DROGERIA PIGMENT S.C. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczenia ilości zamawianych Towarów tego samego rodzaju na przestrzeni 30 dni kalendarzowych.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DROGERIA PIGMENT S.C. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DROGERIA PIGMENT S.C. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę [podmiotu prowadzącego sklep internetowy].

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr klienci mogą znaleźć platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR zapewnia kompleksową obsługę dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

12.5. Procedury i informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.