Regulamin akcji

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

§ 1 Zasady ogólne

 

1. „Darmowa Wysyłka” (dalej Akcja DW) jest akcją mającą na celu promocję zakupów internetowych w Drogerii Pigment.

2. Organizatorem Akcji DWW jest Drogeria Pigment S.C. Tomasz Marzec, Jolanta Stelmach z siedzibą w Krakowie, ul. Jerzmanowskiego 14/45 (dalej Organizator).

3. Akcja DW przeprowadzana jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej Regulamin) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Akcja DW rozpoczyna się dnia 6 października 2017 roku o godzinie 18:00 i kończy się 9 października 2017 o godzinie 23:59.

5. Akcja DW dotyczy zamówień równych i wyższych od kwoty 50 zł.

6. Akcja DW dotyczy wyłącznie zamówień złożonych w dniach od 6 października 2017 do 9 października 2017 (decyduje data złożenia zamówienia).

5. Oficjalną stroną internetową Akcji DW jest http://www.drogeriapigment.pl (dalej Strona Akcji).

6. Akcja DW obejmuje swym zasięgiem wyłącznie zamówienia z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Przystąpienie do Akcji DW jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oświadczeniem o spełnianiu wszystkich warunków uczestnictwa.

9. Wszelkie dokonane wpłaty i świadczenia związane z uczestnictwem w Akcji DW nie podlegają zwrotowi.

10. Darmowa wysyłka nie łączy się z żadnymi rabatami.

11. Kod aktywujący darmową przesyłkę w dniach od 6 października 2017 do 9 października 2017 brzmi: WEEKEND

 

§2 Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zobowiązuje się:

a) nie podnosić cen sprzedawanych towarów w dniu Akcji DW o kwotę przesyłki;

b) wprowadzić koszt dostawy równy 0 (zero) złotych dla wszystkich zamówień złożonych w dniach od 6 października 2017 od godziny 18:00 do 6 października 2017 do godziny 23:59, niezależnie od metody płatności, rodzaju dostawy i dla zamówień równych i wyższych od kwoty 50 zł;

e) wysłania złożonych w dniu akcji zamówień w dniach od 6 października 2017 od godziny 18:00 do 9 października 2017

f) czas dostarczenia przesyłki jest zależny od firmy przewozowej i nie wlicza się w czas wysłania zamówienia

 

§3 Reklamacje

1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres sklep@drogeriapigment.pl

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

3. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników Promocji na podstawie Regulaminu.

4. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres email, z którego została zgłoszona reklamacja.

§5 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Promocji a także dla celów marketingowych Organizatora.

2. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.

§6 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 6 października 2017 roku.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory między Organizatorem Promocji i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.


Akceptuję

Nasz sklep internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.