REGULAMIN PROMOCJI "DARMOWA DOSTAWA EKOTYKI"

 

§ 1 Zasady ogólne

1. Promocja ”DARMOWA DOSTAWA EKOTYKI” (dalej Promocja) jest akcją mającą na celu promocję zakupów internetowych w Drogerii Pigment.

2. Organizatorem Promocji jest Drogeria Pigment S.C. Tomasz Marzec, Jolanta Stelmach z siedzibą w Krakowie, ul. Jerzmanowskiego 14/45 (dalej Organizator).

3. Promocja przeprowadzana jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej Regulamin) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Promocja rozpoczyna się dnia 22 września 2018 roku o godzinie 00:00 i kończy się 23 września 2018 roku o godzinie 23:59.

5. Oficjalną stroną internetową Promocji jest http://www.drogeriapigment.pl (dalej Strona Promocji).

6. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oświadczeniem o spełnianiu wszystkich warunków uczestnictwa.

7. Wszelkie dokonane wpłaty i świadczenia związane z uczestnictwem w Promocji nie podlegają zwrotowi.

8. Akcja nie łączy się z innymi promocjami i kodami rabatowymi.

9. Do aktywacji Promocji w sklepie internetowym wymagane jest podanie kodu "EKOTYKI".

10. Warunkiem skorzystania z Promocji jest dokonanie zakupu produktów na kwotę minimum 20 PLN.

11. Promocja dotyczy zakupów z dostawą na terenie Polski.

§2 Warunki Promocji

1. Organizator zobowiązuje się do:

a) Obniżenia kwoty zamówienia o koszt dostawy.

2. Każdy z uczestników Promocji może skorzystać z otrzymanego kodu wyłącznie jeden raz.

Na realizację zamówień Organizator zastrzega sobie 7 dni roboczych.

§3 Reklamacje

1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres sklep@drogeriapigment.pl

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

3. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników Promocji na podstawie Regulaminu.

4. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres email, z którego została zgłoszona reklamacja.

§4 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Promocji a także dla celów marketingowych Organizatora.

2. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.

§5 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22 września 2018 roku.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory między Organizatorem Promocji i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.


Akceptuję

Nasz sklep internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.