Wyprzedaże do -60% na wybrane produkty! Zobacz ofertę

REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj bon na zakupy w Pigmencie!”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na których przeprowadzony zostanie konkurs pod nazwą „Wygraj bon na zakupy w Pigmencie!” (dalej: „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest „Pigment s.c. Tomasz Marzec, Jolanta Stelmach” z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Erazma Jerzmanowskiego 14 lok. 45, 30-836 Kraków, NIP: 6793091608, REGON: 122828345 (dalej: „Organizator”).

3. Sponsorem nagród w Konkursie jest „Pigment s.c. Tomasz Marzec, Jolanta Stelmach” z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Erazma Jerzmanowskiego 14 lok. 45, 30-836 Kraków, NIP: 6793091608, REGON: 122828345 (dalej: „Sponsor”).

4. Konkurs jest organizowany dla użytkowników sklepu internetowego Organizatora (strona internetowa: https://drogeriapigment.pl/) oraz przeprowadzany jest za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora (strona internetowa: https://drogeriapigment.pl/) - dalej: „Strona Konkursowa”.

5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 7 czerwca 2021 roku godz. 00:00 do dnia 13 czerwca 2021 roku do godz. 23:59.

7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku – o grach hazardowych (t.j. z 2020 r. poz. 2094 ze zm.).

8. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem niniejszego Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.), która podczas trwania Konkursu spełnia następujące warunki:

1) jest osobą pełnoletnią (tj. ukończyła 18 lat);

2) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

4) dokonała zamówienia o wartości co najmniej 120,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia złotych zero groszy brutto) na Stronie Konkursowej w dniach trwania Konkursu (o czym mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu) oraz opłaciła zamówienie w terminie maksymalnie 1 dnia roboczego od daty złożenia zamówienia (Wartość 120,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia złotych zero groszy brutto) rozumiana jest jako ostateczna wartość zamówienia, co oznacza, że jeśli Uczestnik dokonuje zakupu z użyciem kodu rabatowego, to wartość zamówienia po rabacie musi wynosić co najmniej 120,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia złotych zero groszy brutto).);

5) wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy na stronie www.konkurs.drogeriapigment.pl (dalej: “Strona z Formularzem”), w tym umieściła odpowiedź na pytanie konkursowe określone w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

2. Dokonanie wszystkich czynności określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu oznacza zgłoszenie Uczestnika do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”).

3. Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 powyżej jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie. Organizator zastrzega, że niespełnienie któregokolwiek z warunków daje Organizatorowi prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.

4. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem lub próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.

§ 3. KOMISJA KONKURSOWA

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja” lub „Komisja Konkursowa”).

2. W skład Komisji wejdą 2 (słownie: dwie) osoby wskazane przez Organizatora.

3. Komisja spośród wszystkich nadesłanych Zgłoszeń do Konkursu dokona wyboru 7 (słownie: siedmiu) zwycięzców w sposób określony w § 5 Regulaminu. Dokonując wyboru, Komisja będzie kierować się zgodnością z Regulaminem oraz oryginalnością udzielnej odpowiedzi na pytanie konkursowe wskazane w § 4 ust. 2 Regulaminu.

4. W każdym dniu trwania Konkursu nagrodę otrzyma 1 (słownie: jedna) osoba.

5. Wyłącznie Komisja jest uprawniona do dokonania oceny odpowiedzi konkursowych i wyłonienia zwycięzców Konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie. 

§ 4. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w tym:

1) przejść na Stronę Konkursową, tj. https://drogeriapigment.pl/;

2) dokonać zakupu produktów na co najmniej 120,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia złotych zero groszy brutto) w dniach 7-13 czerwca 2021 roku na Stronie Konkursowej oraz opłacić dokonany zakup (Wartość 120,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia złotych zero groszy brutto) rozumiana jest jako ostateczna wartość zamówienia, co oznacza, że jeśli Uczestnik dokonuje zakupu z użyciem kodu rabatowego, to wartość zamówienia po rabacie musi wynosić co najmniej 120,00 brutto zł (słownie: sto dwadzieścia złotych zero groszy brutto).);

3) w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od momentu złożenia zamówienia wypełnić formularz zgłoszeniowy na Stronie z Formularzem: www.konkurs.drogeriapigment.pl, tj.:

a) podać adres e-mail podany podczas składania zamówienia;

b) podać numer złożonego i opłaconego zamówienia;

c) odpowiedzieć na pytanie konkursowe wskazane w § 4 ust. 2 Regulaminu;

d) zaakceptować postanowienia Regulaminu, zaznaczając odpowiednie pole na Stronie z Formularzem;

e) wyrazić zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a na potrzeby postępowania reklamacyjnego również adres do korespondencji, zaznaczając odpowiednie pole na Stronie z Formularzem.

2. Pytanie konkursowe brzmi: „Bez jakiego kosmetyku nie wyobrażasz sobie lata? Uzasadnij swój wybór.”. Uczestnik może dodać pytanie konkursowe jedynie w formie tekstowej, bez ograniczenia ilości znaków.

3. Jeden Uczestnik może tylko raz zgłosić uczestnictwo w Konkursie (w całym okresie jego trwania) oraz może wygrać tylko jedną nagrodę przeznaczoną dla jednego zwycięzcy. Jeśli Uczestnik zgłosi się do udziału w Konkursie kilkukrotnie, pod uwagę zostanie wzięte tylko pierwsze Zgłoszenie. 

4. Organizator jest upoważniony do wykluczenia z Konkursu Uczestnika lub usuwania z Konkursu Zgłoszeń, w szczególności w następujących przypadkach:

1) niezgodności z Regulaminem;

2) naruszenia prawa lub dobrych obyczajów;

3) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych (w szczególności praw do wizerunku) i praw autorskich;

4) gdy Zgłoszenie zawiera wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne, prezentuje zachowania niebezpieczne, nawołuje do przemocy lub nietolerancji,

5) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zgłoszenia i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie;

6) gdy Uczestnik dokonał więcej niż jednego Zgłoszenia Udziału w Konkursie (z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu, tj. tylko pierwsze zgłoszenie zostanie wzięte pod uwagę);

7) gdy Uczestnik nie odpowie na pytanie konkursowe, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Zgłoszenia nie mogą być edytowane po ich przesłaniu na Stronie z Formularzem.

6. Zgłoszenie konkursowe przesłane przez Uczestnika w Konkursie nie może zawierać jakichkolwiek przekazów promocyjnych ani reklamowych m.in. towarów, usług, znaków towarowych i/lub podmiotów.

§ 5. NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest przyznanie specjalnego kodu (bonu) do wykorzystania przez zwycięzcę w sklepie internetowym Organizatora Konkursu o równowartości zakupu dokonanego przez Uczestnika w dniach 7-13 czerwca 2021 roku (Przykład: W dniu 7 czerwca 2021 roku Uczestnik Konkursu zrobił zakupy w sklepie internetowym Organizatora na łączną kwotę 135,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści pięć złotych zero groszy brutto). Uczestnik spełnił wszystkie wymogi wskazane w Regulaminie Konkursu i wziął udział w Konkursie, dokonując prawidłowego zgłoszenia i jednocześnie odpowiadając na pytanie konkursowe. Decyzją Komisji Uczestnik wygrał I turę Konkursu. W związku z tym Organizator do 10 czerwca 2021 roku w wiadomości e-mail wysłał Uczestnikowi kod o wartości 135,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści pięć złotych zero groszy brutto) do jednorazowego wykorzystania na wszystkie produkty oferowane przez Organizatora w sklepie internetowym Organizatora, również te z promocji. Jeśli zwycięzca zrobi zakupy za 140,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści złotych zero groszy brutto), to 5,00 zł brutto (słownie: pięć złotych zero groszy brutto) będzie musiał dopłacić. ). Organizator przewiduje przyznanie łącznie 7 (słownie: siedmiu) nagród dla 7 (słownie: siedmiorga) zwycięzców, tzn. każdy zwycięzca otrzyma 1 (słownie: jedną) nagrodę. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję na zasadach opisanych w § 3 Regulaminu.

2. Nagrody przyznawane będą w 7 (słownie: siedmiu) turach, każdorazowo w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych, licząc od dnia złożenia i opłacenia zamówienia, tj.:

1) I tura - zamówienia złożone dnia 7 czerwca 2021 roku - przyznanie nagrody do 10 czerwca 2021 roku;

2) II tura - zamówienia złożone dnia 8 czerwca 2021 roku - przyznanie nagrody do 11 czerwca 2021 roku;

3) III tura - zamówienia złożone dnia 9 czerwca 2021 roku - przyznanie nagrody do 14 czerwca 2021 roku;

4) IV tura - zamówienia złożone dnia 10 czerwca 2021 roku - przyznanie nagrody do 15 czerwca 2021 roku;

5) V tura - zamówienia złożone dnia 11 czerwca 2021 roku - przyznanie nagrody do 16 czerwca 2021 roku;

6) VI tura - zamówienia złożone dnia 12 czerwca 2021 roku - przyznanie nagrody do 16 czerwca 2021 roku;

7) VII tura - zamówienia złożone dnia 13 czerwca 2021 roku - przyznanie nagrody do 16 czerwca 2021 roku.

3. Każdy zwycięzca wygrywa jedną nagrodę. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie jeden raz podczas całego okresu jego trwania.

4. Zwycięzca Konkursu nie może zrzec się części Nagrody. Zrzeczenie się części nagrody oznacza zrzeczenie się całości nagrody.

5. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że samodzielnie udzieli odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

6. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę, w tym nagrodę pieniężną, jak również prawo do nich nie może być przeniesione na jakąkolwiek osobę trzecią. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród.

7. Wykorzystanie przez zwycięzcę kodu (bonu), o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, oznacza możliwość nabycia produktów oferowanych przez Organizatora w sklepie internetowym Organizatora za kwotę maksymalną w wysokości odpowiadającej równowartości zakupu dokonanego przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Zwycięzca może wykorzystać kod w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku, do godz. 23:59. Organizator wskazuje, że nie istnieje możliwość zmiany okresu wykorzystania nagrody oraz że niewykorzystana nagroda nie przechodzi na kolejny rok. W sytuacji, gdy zwycięzca będzie chciał nabyć produkty oferowane przez Organizatora w sklepie internetowym Organizatora za kwotę wyższą niż wartość przyznanego kodu (bonu), istnieje możliwość dopłaty. 

8. Nagrody, o których mowa w niniejszym paragrafie są opodatkowane. Podmiotem odpowiedzialnym za pobranie należnego podatku od nagród oraz wypełnienie innych obowiązków płatnika z tytułu nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami jest Organizator. Organizator zobowiązuje się do dostarczenia zwycięzcom Konkursu odpowiedniej deklaracji PIT, jeżeli okaże się to konieczne zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

§ 6. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ I WYDANIE NAGRÓD

1. Organizator poinformuje zwycięzców o wygranej w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przy zgłaszaniu uczestnictwa w Konkursie (czyli na Stornie z Formularzem) w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia danej tury, o której mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu.

2. Brak poinformowania o wygranej w terminie określonym w ust. 1 powyżej jest równoznaczny z brakiem przyznania Uczestnikowi nagrody.

3. Wydanie nagrody zostanie dokonane w formie wiadomości e-mail z informacją o wygranej. Uczestnik będący zwycięzcą otrzyma kod (bon) na zakupy do wykorzystania w sklepie internetowym Organizatora o równowartości zakupu dokonanego podczas zgłaszania się do Konkursu zgodnie z Regulaminem.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy o wygranej w wypadku podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych lub z innych powodów, takich jak w szczególności trwałe problemy techniczne związane z wybraną formą komunikacji. W przypadku braku wysłania przez Uczestnika maila zwrotnego w terminie 3 dni roboczych od daty dostarczenia przez Organizatora maila z informacją o wygranej, Organizator podejmie kolejną próbę kontaktu drogą mailową. Na odpowiedź Organizator czeka 3 dni robocze od daty dostarczenia drugiej wiadomości e-mail. W przypadku bezskutecznego kontaktu z Uczestnikiem za pośrednictwem wiadomości e-mail, Uczestnik traci uprawnienie do nagrody, skutkiem czego prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości dokonania Zgłoszenia przez Uczestnika z przyczyn technicznych leżących po stronie Uczestników lub podmiotów trzecich, takich jak dostarczyciele mediów, prądu, itp.

6. Zwycięzcą Konkursu może zostać tylko osoba, która spełnia warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Komisja może dokonać sprawdzenia spełniania przez Uczestnika Konkursu warunków określonych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu lub zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie lub w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu lub zwycięzca Konkursu w inny sposób naruszył niniejszy Regulamin, inne przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego przy uczestnictwie w Konkursie (w tym Uczestnik bierze udział w Konkursie posługując się kilkoma adresami e-mail w celu zgłaszania rzekomo różnych uczestników; Uczestnik podaje Organizatorowi nieprawdziwe dane osobowe, fikcyjne adresy e-mail bądź dane innych osób; Uczestnik podejmuje działania, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, zasad uczestnictwa w Konkursie lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podejmuje działania mające na celu nieuczciwe podwyższenie szans na wygraną), Komisja może wyeliminować go z Konkursu, a w przypadku, gdyby nagroda została mu wydana, taki zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do zwrotu tej nagrody lub jej równowartości w formie pieniężnej w sposób i w czasie wskazanych przez Organizatora Konkursu. W takiej sytuacji Organizator Konkursu może wyłonić innego zwycięzcę Konkursu, odpowiednio według kryteriów, o których mowa powyżej, lub zrezygnować z wyłaniania zwycięzcy Konkursu. 
§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) Organizator przekazuje poniższe informacje.

2. Administratorem danych osobowych jest „Pigment s.c. Tomasz Marzec, Jolanta Stelmach” z siedzibą w Krakowie (NIP: 6793091608 REGON: 122828345; dalej także: „Pigment s.c.”), pod adresem: ul. Jerzmanowskiego 14/45, 30-836 Kraków.

3. Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres korespondencyjny: Pigment s.c. z siedzibą w Krakowie, ul. Jerzmanowskiego 14/45, 30-836 Kraków.

4. Dane osobowe pozyskane przez administratora danych osobowych w związku z organizacją Konkursu są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego Konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, wyboru zwycięskich odpowiedzi przez Komisję, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z organizacją Konkursu, w tym na potrzeby prowadzenia działań związanych z obsługą i rozliczeniem Konkursu, a w szczególności prowadzenia komunikacji elektronicznej w tym w zakresie oraz w celach podatkowych/ rozliczeniowych. 

5. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców Konkursu w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail oraz dodatkowo (w razie potrzeby w przypadku zwycięzców Konkursu lub w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego): adres korespondencyjny oraz numer telefonu będą przetwarzane przez Organizatora, występującego w charakterze administratora.

6. Dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych); art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy, do której zawarcia dochodzi w związku z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu przez Uczestnika); art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). 

7. Przygotowanie i udzielenie (przekazanie) Organizatorowi odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, będzie rozumiane jako wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyżej wskazanym zakresie. Wyrażenie zgody poprzez działanie opisane w zdaniu poprzedzającym ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne, aby było możliwe uczestnictwo w Konkursie. Nieudzielenie zgody lub późniejsze jej wycofanie, jak również przesłanie wniosku o usunięcie danych, uniemożliwi przystąpienie oraz uczestnictwo w Konkursie. Uczestnicy oraz zwycięzcy Konkursu, poprzez przygotowanie i udzielenie (przekazanie) Organizatorowi odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe, potwierdzają uprzednie zapoznanie się z oraz akceptację zasad przetwarzania danych osobowych wskazanych w Regulaminie. 

8. W celu realizacji Konkursu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej Konkursu (np. obsługa informatyczna, firmy kurierskie). Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem w związku ze świadczeniem usług na rzecz Organizatora, w szczególności w zakresie Konkursu oraz instytucje publiczne uprawnione do dostępu do danych osobowych Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

d)dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

e)dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5) prawo do przenoszenia danych;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

7) prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

10. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

12. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Organizator może zachować niezbędną, ograniczoną część danych osobowych dotyczących Uczestnika lub zwycięzcy w przypadku, gdyby niezbędne okazało się to dla celów wykazania zgodności z przepisami prawa, przez okres do czasu upływu przewidzianych prawem terminów przedawnienia roszczeń (w tym także dla celów sprawozdawczości podatkowej i rozliczeniowej, w przypadku zwycięstwa Uczestnika w Konkursie).

13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

14. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne dla realizacji ww. celów, może mieć miejsce wyłącznie z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO.§ 8. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie Zgłoszenia własnego autorstwa. Organizator jest upoważniony do weryfikacji w każdym czasie treści, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

2. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

3. Poprzez wysłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

1) treść przesłanej przez niego odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia, określonego w pkt 2) poniżej;

2) wyraża zgodę na publikowanie odpowiedzi konkursowej na stronach portali społecznościowych Organizatora, jak również na stronach serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem;

3) i gwarantuje, że jest autorem – wyłącznym twórcą odpowiedzi na pytanie konkursowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), a odpowiedź na pytanie konkursowe przez niego zgłoszone jest wolna od wad prawnych w szczególności, że posiada pełnię praw autorskich i ma prawo do udzielania licencji na warunkach określonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu;

4) ponosi względem Organizatora bądź podmiotów, którym Organizator udzieli sublicencji do odpowiedzi na pytanie konkursowe pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy jakakolwiek osoba zgłosi się do Organizatora z roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw własności intelektualnej, w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora Konkursu od odpowiedzialności wobec osób trzecich – także odszkodowawczej – w związku z korzystaniem przez Organizatora treści ze Zgłoszenia konkursowego w sposób określony w Regulaminie. W przypadku zaspokojenia przez Organizatora roszczeń osób trzecich związanych z korzystaniem przez Organizatora z treści Zgłoszenia konkursowego w sposób określony Regulaminem, Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu wydatków poniesionych na zaspokojenie takich roszczeń oraz kosztów obrony przed takimi roszczeniami, w tym kosztów procesu i pomocy prawnej.

4. Z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej, nieograniczonej w miejscu i czasie, przenoszalnej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do odpowiedzi na pytanie konkursowe w nieograniczonej ilości egzemplarzy (dalej: „Licencja”). Licencja obejmuje również prawo do udzielania sublicencji oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, a w szczególności do wykonywania opracowań i dowolnych modyfikacji odpowiedzi na pytanie konkursowe.

5. Licencja udzielana jest Organizatorowi na następujących polach eksploatacji:

1) rozpowszechnianie odpowiedzi na pytanie konkursowe, w tym dowolnie wybranych fragmentów i opracowań, poprzez ich publiczne udostępnianie, wykonywanie, wystawianie, odtwarzanie, wyświetlanie i nadawanie:

a) za pośrednictwem łącz telekomunikacyjnych, w szczególności sieci Internet i sygnału radiowego i telewizyjnego, zarówno drogą radiową, kablową, jak i satelitarną, także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie;

b) za pośrednictwem dowolnych nośników reklamowych i informacyjnych, w tym nośników drukowanych, cyfrowych, analogowych;

2) utrwalanie i zwielokrotnianie odpowiedzi na pytanie konkursowe, w tym dowolnie wybranych fragmentów i opracowań, na nośnikach cyfrowych jak i analogowych, w tym techniką drukarską;

3) wprowadzanie utworu do obrotu, jego użyczenie, najem.

§ 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać pisemnie na adres Organizatora, tj. „Pigment s.c. Tomasz Marzec, Jolanta Stelmach” z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Erazma Jerzmanowskiego 14 lok. 45, 30-836 Kraków lub drogą e-mail na adres: [email protected], w czasie trwania Konkursu oraz nie później niż do 14 dni od zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail uczestnika podany przy składaniu zamówienia oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatora.

3. Reklamacje rozpatrywane będą ̨w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

4. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji Konkursowej na adres wskazany w reklamacji lub poprzez wiadomość e-mail na adres podany w reklamacji.

5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator rozstrzyga wszelkie wątpliwości powstałe w związku z Konkursem, w szczególności wątpliwości dotyczące postanowień zawartych w Regulaminie.

2. Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Konkursem mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu kontaktowego: [email protected].

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go pod adresem: https://drogeriapigment.pl/content/91-regulamin-wygraj-bon

4. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygane będą polubownie w drodze negocjacji Stron. W braku porozumienia Stron, ostatecznie sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle Regulaminu jest sąd rzeczowo i miejscowo właściwy według właściwości ogólnej, chyba że w danym przypadku przepisy prawa przewidują właściwość wyłączną.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Uczestnika spowodowane działaniem Uczestnika, które jest sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, jak też nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.drogeriapigment.pl/content/91-regulamin-wygraj-bon, tj. z dniem 7 czerwca 2021 roku i jest także dostępny w siedzibie Organizatora.


Organizator 

Pigment s.c. Tomasz Marzec, Jolanta Stelmach z siedzibą w Krakowie